Logradouro:Rua Humberto Pinto Maia
    Bairro:Grageru
    Cidade:Aracaju
    UF:SE
    CEP:49025-125